༄༅།། ལམ་བར་དུ།།

On the Way

དཀའ་སྡུག་མྱོང་བའི་སེམས་ལ་ངལ་གསོ་འཐོབ་པ།

༄༅།།བདུན་རེའི་སྒྲུང་གཏམ།

༡ འཇིག་རྟེན་བསྐྲུན་པའི་སྐོར།

༄༅།། གནའ་སྔ་མོ་ཞིག་ལ་བླ་ན་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་གིས་འཇིག་རྟེན་བསྐྲུན། སྐབས་དེར་ས་གཞི་མུན་ནག་གིས་ཁྱབ་པ་དང༌། ནམ་མཁའ་སྟོང་ཞིང་མུན་ནག་གིས་ཡོངས་སུ་བསྒྲིབས། དཀོན་མཆོག་གི་སྤྱན་གྱིས་འཇིག་རྟེན་ལ་གཟིགས་ཏེ་ངོ་མཚར་གྱི་འཆར་གཞི་ཞིག་བཀོད། ཁོང་གིས་བཀའ་ཞིག་གནང་སྟེ་ནམ་མཁའ་ཆགས་པ་དང༌། ས་གཞི་ལ་བཀའ་ཕབ་ནས་ས་ཞིང་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པར་གྱུར།

མུ་མཐུད་ལྟ་ཀློག་བྱེད་པ། →

༄༅།།ཆ་འཕྲིན་གསར་ཤོས།